1. Het vakantiehuis Le Poulailler wordt aangeboden voor de verhuur door de eigenaar aan de huurder [de klant].
 2. Reservering van het vakantiehuis dient door een meerderjarige gedaan te worden. Tevens is het niet toegestaan zonder meerderjarige(n) in het vakantiehuis te verblijven.
 3. Om het vakantiehuis te huren, dient de klant binnen 10 dagen de overeenkomst ingevuld en ondertekend terug te sturen tezamen met een [niet te restitueren] aanbetaling [30% van de totale huurprijs]. Aansluitend ontvangt u van de eigenaar een bevestiging die tevens als factuur dient, dit is de formele acceptatie van uw reservering.
 4. Het restbedrag tezamen met de borg [zie art. 5] dient door ons ontvangen te zijn uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode. Indien de betaling, op de betreffende datum, niet is ontvangen heeft de eigenaar het recht de klant schriftelijk te bevestigen dat de reservering is geannuleerd. De klant blijft echter gehouden aan zijn betalingsverplichtingen ook nadat de eigenaar het vakantiehuis weer heeft verhuurd aan andere klanten. In dat geval is artikel 6 van deze voorwaarden van toepassing. Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totaal verschuldigde bedrag direct te worden voldaan.
 5. Alle kosten die ontstaan tijdens de huurperiode dienen voor vertrek afgerekend te zijn met de eigenaar.
 6. In geval van bijvoorbeeld beschadiging van het huis en of inboedel zal verrekening plaatsvinden met de ontvangen borgsom. De ontvangen borg is in geen geval de maximale aansprakelijkheid ten opzichte van de eigenaar. Na een eventuele verrekening zal de eigenaar de borgsom binnen 2 weken na het einde van de huurperiode terugstorten.
 7. Met betrekking tot artikel 3 en 4 zal in geval van annulering gelden terugbetaald worden indien de eigenaar het vakantiehuis weer heeft kunnen verhuren. Alle kosten en overige verliezen zullen in mindering worden gebracht van het uit te keren bedrag.
 8. De klant wordt dan ook geadviseerd om een uitgebreide annulerings- en een w.a. aansprakelijkheidverzekering af te sluiten.
 9. Met betrekking tot de op de overeenkomst vermelde huurperiode heeft de eigenaar geen verplichtingen de accommodatie eerder aan te bieden en heeft de klant geen recht om te blijven na afloop van de huurperiode.
 10. Het vakantiehuis en omliggende terrein, mag bewoond worden door maximaal het in de omschrijving vermelde aantal personen [mits de eigenaar u schriftelijk toestemming heeft gegeven].
 11. De klant komt overeen een goede huurder te zijn en hij of zij zal het vakantiehuis goed verzorgen en schoon en netjes achterlaten. De eigenaar heeft het recht om geld van de borgsom in te houden om een aanvullende schoonmaak te bekostigen indien de klant de accommodatie in een slechte staat achterlaat. De klant gaat er ook mee akkoord om zich positief op te stellen en geen overlast te bezorgen aan de omgeving.
 12. De klant zal de eigenaar direct op de hoogte brengen van eventuele. schades en defecten in het vakantiehuis, tuin, afspraken voor reparatie en/of vervanging zullen zo snel als mogelijk gemaakt worden.
 13. De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden: Voor enig tijdelijk defect of stopzetting in de verstrekking van publieke voorzieningen met betrekking tot de uitrusting, installatie en toestellen in de accommodatie of omliggende terrein. Voor enig verlies of verwonding veroorzaakt door buitengewone weersomstandigheden, overstromingen, stakingen of zaken waarover de eigenaar geen controle heeft. Voor enig verlies of ongemak veroorzaakt door of ten laste van de klant als het vakantiehuis is vernietigd of vergelijkbaar beschadigd voor de start van de huurperiode. In al deze gevallen zal de eigenaar de klant binnen 7 dagen na de melding aan de klant alle reeds betaalde bedragen met betrekking tot de huurperiode terugbetalen.
 14. De aansprakelijkheid van de eigenaar zal nooit het bedrag dat is betaald aan de eigenaar voor de huurperiode overschrijden. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Frans recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Clermont-Ferrand.

N.b. deze voorwaarden zullen ook worden toegevoegd bij de huurovereenkomst.